Stadgar för Vännäs Motorcykelklubb, Zeke Cycles

 

§ 1. Mål och medel

Vännäs Motorcykelklubb är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av motorcyklister och andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse. Samt att tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc frågor. Klubben skall inom sitt arbete ta speciell hänsyn till trafiksäkerhetsutbildning. Klubben är ansluten till riksorganisationen Sveriges MotorCyklister.

§ 2. Medlemskap

Medlem av klubben är aktiv, motorcykelägare, eller passiv, icke motorcykelägare. Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person. Person som önskar bli medlem i klubben, skall inge skriftlig ansökan om medlemskap till styrelsen. Medlem som önskar utträda ur klubben, gör anmälan härom till styrelsen.

§ 3. Medlemsavgift

Medlems årsavgift bestämmes av årsmötet.

§ 4. Verksamhetsår

Verksamhets och räkenskapsår räknas från och med den 1 september till och med den 31 oktober.

§ 5. Revision

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en till två revisorer, vilka utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst och förlusträkning senast den 30 november.

§ 6. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före utgången av december månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
4. Årsberättelse samt kassaberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande och vice ordförande.
8. Val av tre övriga ledamöter samt två suppleanter.
9. Val av en revisor samt en revisorsuppleant.
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Övriga frågor, som enligt § 8 stadgeenligt skall behandlas. 

§ 7. Kallelse

Kallelse till årsmöte och annat allmänt möte skall skriftligen utsändas till varje medlem minst två veckor före mötet. 

§ 8. Motioner

Fråga, som önskas behandlad på årsmöte och annat allmänt möte, skall för att kunna upptagas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

§ 9. Allmänt möte

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till allmänt möte och skall kallas till sådant möte när 2/3 av klubbens medlemmar därom gjort en skriftlig och motiverad framställning. I kallelse till sådant möte ska fullständig föredragningslista medfölja.

§ 10. Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på allmänt möte och skall minst 10dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på allmänt möte framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 11. Rösträtt

Rösträtt vid årsmöte och annat allmänt möte med en röst vardera har närvarande medlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

§ 12. Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, vice ordförande samt tre övriga ledamöter jämte två suppleanter.Styrelsen väljes för en tid av ett år. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt att utse erforderliga arbetsorgan.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar.
Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom i personval, då lotten avgör.

§ 13. Styrelsens skyldigheter

Det åligger styrelsen att:

1. Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm.
2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.
3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
4. Avge verksamhetsberättelse.
5. Föra protokoll. 

§ 14. Medlems skyldigheter

Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem får inte utlåna medlemskort och medlemsmärken till utomstående personer.

§ 15. Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall vara giltigt fordras, att minst 2/3 av klubbens närvarande medlemmar två år i rad godkänner förslaget.

§ 16. Disposition av klubbens tillgångar

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt § 15.

Logga in

Zeke Cycles
Vännäs MC
Ö
ppet hus från 18.00
varje helgfri tisdag

Vi Grillar, Fikar och Trivs tillsammans.

Alla Motorcyklister
är Välkomna!

Hitta till Zekes

Go to top
Med cookies gör det lättare för oss att förse dig med våra tjänster. Med användningen av våra tjänster tillåter du oss att använda cookies.